Потребителски и бързи кредити на вноски

Можете да изплащате кредита си на различни удобни за Вас вноски. Това не само Ви помага да калкулирате месечните си разходи и бюджет, но и Ви дава спокойствие, тъй като Ви избирате: къде, кога и как да погасявате вноските си по кредита.

Важно: всички „кредити до заплата“ се изплащат на една вноска, това трябва да го знаете тъй като е много важно. Като периода на погасяване може да бъде до 15, 30 или 45 дни. Тази вноска включва всички допълнителни административни такси към него.

Във финансовият пример по-долу можете да видите какви са разходите по кредита и вноските според избраните сума и период от ваша страна. Всички кредити, които не са безлихвени до заплата се погасяват на седмични или на месечни вноски.

Финансов пример:

За сума от XXXX лева и срок на погасяване X месеца:

Вие трябва да платите следното:
– размер на вноска: ( вноска според лихвените проценти на небанковата институция )
– периодичност: месечни анюитетни вноски ( равни вноски )
– брой вноски: X
– падежна дата: ( в зависимост от това дали сте избрали кредит до заплата или потребителски кредит )
Всяка вноска съдържа определения в Договора размер на главница и лихва.

 

Сумите:

Сумите варират от 100 до 10000 лева в зависимост от финансовата компания, за която кандидатствате.

Вноските:

Вноските се калкулира автоматично според периода, който сте си определили при полълване на онлайн формуляра за кредит.

Разходи по кредита ( примерни ):

1. Лихвеният процент по кредита и условията за прилагането му и ако е приложимо за съответния вид кредит, различните лихвени проценти, които са относими за кредита. Фиксиран годишен лихвен процент в размер на ( сума )
2. Годишен процент на разходите (ГПР)
Общите разходи за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.
ГПР Ви дава възможност да сравните различни предложения за сключване на договор за кредит. Годишен процент на разходите в размер на ( сума )
3. Изисква ли се за получаване на кредита или за получаването му при конкретно предлагани условия задължително сключване на договор за:
– застраховка,
свързан с договора за кредит, или
– друг договор за допълнителна услуга.

4. Свързани с договора разходи ( трябва да видите дали е приложимо за съответния вид кредит):
4.1. Разходите за откриване и обслужване на една или няколко сметки във връзка с договора за потребителски кредит.
4.2. Размер на разходите за използване на определен платежен инструмент (например кредитна карта).
4. 3. Всеки друг разход, свързан с договора за кредит.
4. 4. Условията, при които посочените по-горе разходи, свързани с договора за кредит, могат да се променят.
4. 5. Задължение да се платят нотариални такси и разходи за нотариус.
4. 6. Разходи, дължими при просрочени плащания. Наличието на неплатени вноски може да доведе до сериозни неблагоприятни за Вас последици (включително принудително изпълнение) и да затрудни получаването на кредит в бъдеще.

Виж тук: Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити ( DOC )