Добре дошли в Credit Adviser!

Тези правила и условия очертават правилата и правилата за използване на уебсайта на кредитния съветник.

Кредитният съветник се намира на адрес: https://www.credit-agricole.bg/
С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия в пълен размер. Не продължавайте да използвате уебсайта, ако не приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология важи за настоящите Общи условия, известие за декларации за поверителност и отказ от отговорност и всяко или всички споразумения: “Клиент”, “Вие” и “Ваш” се отнася до вас, лицето, което е осъществило достъп до този уеб сайт и приема Общите условия на компанията. “Компанията”, “Ние”, “Ние”, “Наш” и “Ние”, се отнася до нашата компания. “Партия”, “Страните” или “Ние” се отнася както до Клиента, така и до нас, или до Клиента, или до нас. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и отчитането на плащанията, необходими за извършване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи с фиксирана продължителност или по друг начин, с изрична цел да се отговори на Потребностите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги / продукти на Компанията в съответствие с и подчинени на преобладаващото законодателство на България. Всяко използване на горепосочената терминология или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и / или той / тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Бисквитки

Използваме “бисквитки”. Използвайки уебсайта Credit Adviser, вие се съгласявате да използвате “бисквитките” в съответствие с Декларацията за поверителност на Credit Adviser.

Повечето от съвременните интерактивни уеб сайтове използват “бисквитки”, за да ни позволят да извличаме подробности за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои части на нашия сайт, за да се даде възможност за функционалност на тази област и лесна употреба за тези, които посещават.
Разрешително

Освен ако не е посочено друго, Credit Adviser и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на https://www.credit-agricole.bg/. Всички права върху интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или отпечатвате страници от https://www.credit-agricole.bg/ за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, посочени в настоящите Общи условия.

 

Не трябва:

  • Публикувайте материали от https://www.credit-agricole.bg/
  • Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материали от https://www.credit-agricole.bg/

Потребителски коментари

Настоящото споразумение започва да тече от датата на настоящото споразумение.
Някои части на този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения, информация, материали и данни (“Коментари”) в областите на уебсайта. Credit Adviser не преглежда, редактира и одобрява коментари преди появата им в уебсайта, а коментарите не отразяват вижданията или мненията на Credit Adviser. Коментарите отразяват виждането и мнението на лицето, което публикува подобно мнение. До степента, разрешена от приложимите закони, Credit Adviser не носи отговорност за коментарите или за загубите, отговорността, щетите или разходите, причинени или понесени в резултат на използването и / или публикуването и / или появата на Коментарите в този уебсайт.

Credit Adviser си запазва правото да следи всички коментари и да премахва коментарите, които според него по свое усмотрение е неуместно, обидно или по друг начин нарушава настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и представяте, че:

Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и да имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
Коментарите не нарушават право на интелектуална собственост, включително, без ограничение, авторско право, патент или търговска марка или друго право на собственост на трета страна;

Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали или материали, които представляват нашествие
Коментарите няма да се използват за търсене или популяризиране на бизнес или обичайни или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.
Вие давате на Credit Adviser неограничен лиценз без такси, за да използвате, възпроизвеждате, редактирате и упълномощавате другите да използват, възпроизвеждат и редактират коментарите си във всички форми, формати или медии.

Следните организации могат да се свързват с нашия уеб сайт без предварително писмено одобрение:

  • Правителствени агенции;
  • Търсачки;
  • Новинарски организации;

Онлайн дистрибуторите на директории, когато ни изброяват в директорията, могат да се свързват с нашия уеб сайт по същия начин, както хиперлинк към уеб сайтовете на други изброени фирми;

Системно акредитирани предприятия, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни молове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да не са хипервръзки към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, с публикации или с друга информация за уеб сайт